Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Công ty Khai Thác chúng tôi thúc đẩy bảo mật thông tin cá nhân dựa trên tiến hành triệt để nổ lực và nhận thức tầm quan trọng của bảo mật thông tin cá nhân cho nhân viên, xây dựng cơ chế bảo mật thông tin cá nhân, xác định phương châm bảo mật thông tin cá nhân theo những nội dung sau.

Quản lý thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi tiến hành quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân, thực thi đối sách an toàn , giảng giải các phương pháp cần trong việc đào tạo nhân viên, điều chỉnh thể chế quản lý, duy trì hệ bảo mật để phòng tránh việc rò rỉ làm hư hỏng mất mác, phòng ngừa việc xâm nhập bất chính thông tin cá nhân của khách hàng, luôn đảm bảo tình trạng tốt nhấth và thông tin của khách hàng luôn chính xác.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Các thông tin mà bạn đã giao cho chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng như là lời hồi đáp các câu hỏi, các hướng dẫn nghiệp vụ, và liên lạc từ khách hàng để chúng tôi gởi tài liệu và thông tin liên lạc với khách hàng.

Cấm tiết lộ cung cấp thông tin cho người thứ ba

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, quản lý chặt chẽ thông tin khách hàng đã giao cho trừ trường hợp tương đương như sau: tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

  • Nếu có sự đồng ý của khách hàng
  • Trường hợp công bố đối với người thao tác mà công ty chúng tôi ủy thác để tiến hành các dịch vụ thỏa mãn khách hàng.
  • Trường hợp cần thiết công bố các thông tin cơ bản.

Đối sách an toàn cho thông tin cá nhân

Để đảm bảo sự an toàn và tính chính xác của thông tin cá nhân, Công ty thực hiện tất cả các biện pháp có thể để bảo mật.

Yêu cầu của khách hàng

Trường hợp được khách hàng yêu cầu xóa bỏ chỉnh sửa, điều tra thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thực thi dựa theo yêu cầu của khách hàng.

Xem xét và tuân thủ pháp luật và các quy định, tiêu chuẩn

Công ty chúng tôi tuân thủ các quy định và pháp luật của Nhật Bản đối với thông tin cá nhân đồng thời xem xét các nội dung phù hợp chính sách này, phấn đấu để cải thiện chúng